UN DÉCÈS

En cas de décès vous pouvez nous contacter 24/7 au n° 02/267.17.97

Il faut dans un premier temps prévenir le médecin traitant ou le médecin de garde.
Celui-ci constatera le décès et remplira les documents nécessaires (Modèle III C et demande d’incinération).
Sans ces documents, le défunt ne peut être transporté.

Prévenez les membres de la famille qui désireraient encore rendre visite au défunt à domicile.
Contactez-nous au 02/267.17.97 afin que nous puissions envoyer nos ensevelisseurs pour le transfert du défunt au funérarium.

Préparez la carte d’identité et éventuellement le carnet de mariage et le permis de conduire.
À nous remettre lors de notre rendez-vous à votre domicile ou dans nos bureaux.

INFO OBSÈQUES

Lors de l’organisation d’obsèques, beaucoup de question rentrent en ligne de compte.
Avec ces différents mots-clé nous essayons de répondre aux questions les plus fréquentes.

COÛT

CIMETIÈRES

CRÉMATIONS

CONGÉ DE CIRCONSTANCES

APRÈS LES FUNÉRAILLES

NOS SERVICES

RENDEZ-VOUS

TRANSPORT

FUNERARIA

IMPRIMÉS

CONTRAT-OBSÈQUES

MONUMENTS FUNÉRAIRES

KOSTEN

Het is erg moeilijk om de kosten van een uitvaart in te schatten zonder dat ze concreet werd besproken.Verschillende aspecten beïnvloeden de uiteindelijke prijs.

Enkele van deze variabelen zijn:

 • de opbaring
 • de overbrenging
 • de kerkdienst
 • begrafenis of crematie
 • de gemeente van overlijden
 • drukwerk
 • bloemen
 • de kist
 • de rouwmaaltijd
 • de advertenties
 • enz…

Wij informeren u graag over de mogelijkheden en kunnen u vervolgens een raming geven op basis van uw keuzes, deze bepalen de uiteindelijke uitvaartkost.

BEGRAAFPLAATS

Of u nu kiest voor een begrafenis of een crematie, als inwoner van uw gemeente heeft u steeds het recht om voor een bepaalde termijn gratis begraven te worden op de begraafplaats van uw gemeente.

U kunt ook steeds een graf/concessie voor een langere periode aankopen. Het gebeurt steeds vaker dat mensen wensen begraven te worden in een andere gemeente, dan deze waar ze gedomicilieerd zijn.

Dat mag in de meeste gevallen, maar let wel… de gemeenten rekenen hiervoor een extra taks aan als niet-inwoner.

CREMATIES

Naast de klassieke begrafenis evolueert ook het aantal crematies in stijgende lijn. Indien de overledene geen laatste wilsbeschikking heeft achtergelaten waarin zijn/haar keuze tot lijkbezorging vermeld staat, is de familie vrij om te kiezen voor een begrafenis of crematie.

Hierbij alvast een overzicht van de mogelijke asbestemmingen:

 • Asverspreiding (op de strooiweide van de begraafplaats)
 • Teraardebestelling van de as (in een traditioneel graf of een urnenveld)
 • Bijzetten van de as in het columbarium op de begraafplaats
 • Asuitstrooiing op zee
 • Bewaren van de as thuis

Verder biedt men ook de mogelijkheid voor familieleden tot de 2de graad, m.a.w. de echtgeno(o)t(e), de samenwonende, kinderen, ouders, kleinkinderen, broers/zussen, ashouders aan te vragen. Die ashouders bevatten een kleine hoeveelheid as van de overledene. Deze aanvraag moet schriftelijk gebeuren via een document dat u van ons ontvangt bij de bespreking van de uitvaart.

ROUWVERLOF

Verwantschap 1ste graad : echtgenoten, samenwonenden, kinderen en ouders hebben recht op 3 dagen (tussen de periode van overlijden en de dag van de begrafenis)

Verwantschap 2de graad: kleinkinderen, achterkleinkinderen, broers, zussen, schoonbroer, schoonzus en grootouders (inwonend bij de overledene) hebben recht op 2 dagen (tussen de periode van overlijden en de dag van de begrafenis)

Verwantschap 2de graad (niet-inwonend): 1 dag (dag van de begrafenis)

NA DE UITVAART

Afscheid nemen van iemand die je lief hebt, is zwaar om te verwerken. Toch zijn er meteen een aantal concrete zaken die moeten geregeld worden.

Met deze informatiegids willen we u wegwijs maken in de vele administratieve verplichtingen.

BESPREKING

Als familiebedrijf verzorgen wij al sinds 4 generaties uitvaarten en helpen we de naasten doorheen deze moeilijke periode. U op een discrete en serene manier begeleiden rond alle aspecten van uitvaartverzorging is onze doelstelling, dit kan na afspraak bij u thuis of op kantoor.

Onze dienstverlening is niet gebonden aan de regio waar wij gevestigd zijn, wij staan ten dienste van de getroffen families ongeacht de woonplaats of de plaats van overlijden.

TRANSPORT

Bij een uitvaart komt er altijd vervoer aan te pas. Wanneer het gaat over een ophaling thuis, een rusthuis of ziekenhuis worden de transfers verzorgd met een daarvoor aangepaste wagen type Mercedes Vito.

Voor de plechtigheden gebeurt dit steeds met een ceremoniewagen. Wij zorgen er tevens voor dat we de nodige toelatingen tot vervoer kunnen bekomen naar de gemeenten toe.

FUNERARIUM

Onze funeraria bieden de gelegenheid op een serene manier in een rustige omgeving afscheid te nemen van uw dierbare overledene.

Wij beschikken over twee moderne funeraria, gesitueerd te Strombeek-Bever en te Wemmel, die beiden voldoen aan de hedendaagse normen.

DRUKWERK

Als uitvaartonderneming staan wij ook in voor ons eigen drukwerk. Een constante bijscholing en doorgedreven investeringsbeleid heeft geresulteerd in een volledig uitgeruste moderne drukkerij waar zowel zwart/wit als kleurdrukwerk van hoge kwaliteit op zeer korte termijn geleverd kan worden.

We dragen zorg voor:

 • een ruim assortiment aan rouwbrieven, rouwkaarten en rouwprentjes
 • het opstellen van de rouwbrief in samenspraak met de familie
 • een proefdruk, zowel van de rouwbrief als het rouwprentje
 • een zeer snelle levering
 • het aanleveren van de nodige rouwpostzegels
 • kaartjes of klevertjes voor de rouwmaaltijd
 • een ingekaderde foto om op de kist te plaatsen tijdens de uitvaart

Een mooie passende tekst vinden voor de rouwbrief en het rouwprentje is niet voor iedereen evident.

Daarom hebben wij verschillende voorbeeldteksten verzameld in een mooie bundel die aan de familie wordt meegegeven bij de bespreking van de uitvaart.

VOORAFREGELING

Waarom en wanneer kiezen voor een voorafregeling?

 • Omdat bij het organiseren van een uitvaart de nabestaanden voor een heleboel praktische en financiële vragen komen te staan die niet gemakkelijk en vaak zeer belastend zijn.
 • Wanneer er geen familie meer is om deze keuzes te maken.
 • Omdat u uw nabestaande de financiële last van de uitvaart wil besparen.
 • Omdat u het verloop van de uitvaart zelf wil bepalen.

Voorafregeling via een uitvaartcontract:

 • U kan bij ons terecht om uw complete uitvaart te bespreken conform uw wensen. Overeenkomstig wordt een bedrag gereserveerd in de vorm van een uitvaartspaarrekening.
 • Eerst wordt er een afspraak gemaakt om alle persoonlijke wensen vast te leggen en de kostprijs van de uitvaart te bepalen.
 • Vervolgens wordt er een rekening geopend op uw naam waarop het geraamde bedrag wordt gestort.  Deze rekening + de gekapitaliseerde intresten blijven te allen tijde op uw naam.
 • Aan de rekening is een clausule verbonden, die stelt dat “het tegoed uitsluitend bedoeld is tot voldoening van de begrafeniskosten, mits de begrafenisondernemer de begrafenisfactuur en een uittreksel uit de overlijdensakte voorlegt aan de bank”.
 • Als de tijd eenmaal gekomen is worden de kosten van de uitvaart geactualiseerd en bekostigd met het vooraf gestorte bedrag inclusief de intresten. Het overblijvende saldo valt in de nalatenschap, indien er niet voldoende is moet dit aangezuiverd worden door de erfgenamen.
 • Het is steeds mogelijk om uw wensen in het contract door ons kosteloos te laten aanpassen. U kan deze rekening ook te allen tijde opzeggen en het contract verbreken, hier zal u dan wel een dossier kostenvergoeding worden aangerekend (vermeld in het contract).

Voor meer informatie of een afspraak kan u steeds vrijblijvend contact met ons opnemen.

GRAFMONUMENT

Met meer dan 35 jaar ervaring in de uitvaartsector, kunnen wij u adviseren bij de keuze van uw grafmonument. Wij hebben een ruime keuze aan graniet, een breed scala aan standaard of gepersonaliseerde modellen, een grote keuze aan belettering en gravures, evenals accessoires (vaas, foto, gedenkplaatjes enz…).

COÛT

Il est difficile d’évaluer le prix des funérailles sans rendez-vous au préalable, en effet plusieurs critères déterminent le prix final.

Quelques variables:

 • Les soins d’ensevelissement
 • Le transfert au funérarium
 • Le service religieux à l’église
 • L’inhumation ou l’incinération
 • La commune de décès
 • Les imprimés
 • Les fleurs
 • Le cercueil
 • La collation
 • La nécrologie dans la presse
 • Etc…

D’après vos choix nous pourrons vous donner une estimation du coût final des funérailles.

CIMETIÈRES

Que vous choisissiez une inhumation ou une crémation, en tant que résident de votre commune, vous avez toujours le droit d’être enterré gratuitement dans le cimetière de votre commune pendant une certaine période.

Vous pouvez également acheter une tombe/concession pour une période plus longue à tout moment. Il arrive de plus en plus souvent que des personnes souhaitent être enterrées dans une autre commune que celle où elles sont domiciliées.

Ceci est autorisé dans la plupart des cas, mais veuillez noter … les municipalités facturent un supplément pour cela en tant que non-résident.

CRÉMATIONS

Ces dernières années le nombre d’incinérations est en évolution constante. Si le défunt n’a pas fait de « déclaration de dernières volontés » quant au choix de sa sépulture enregistrée à l’administration communale de son domicle, le choix entre l’incinération ou l’inhumation revient à la famille.

Voici un aperçu des différentes destinations pour les cendres:

 • La dispersion (sur la pelouse de dispersion d’un cimetière ou du crématorium)
 • L’inhumation des cendres (dans une concession traditionnelle ou sur une pelouse spécifique)
 • La mise en columbarium
 • La dispersion en mer
 • La conservation à domicile

D’autre part, les membres de la famille jusqu’au 2ème degré (époux, cohabitant, enfants, parents, petits-enfants, frères et sœurs) peuvent obtenir au crématorium un reliquaire contenant une toute petite quantité de cendres. Pour ce faire un document adéquat vous sera fourni lors de notre entretien.

CONGÉ DE CIRCONSTANCES

La famille apparentée au 1er degré, (époux, cohabitant, enfants, parents) à droit à 3 jours entre la période du décès et du jour de l’enterrement.

La famille apparentée au 2ème degré, (petits-enfants, arrière-petits-enfants, frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs) à droit à 2 jours si ils sont domiciliés à la même adresse que le défunt, sinon à 1 jour, celui des funérailles.

APRÈS LES FUNÉRAILLES

Le décès d’un être cher est difficile à accepter. Pourtant il faut accomplir un certain nombre de démarches et formalités. Un guide de ces démarches vous sera remis lors de notre entretien.

Avec ce guide d’information nous voulons vous montrer les nombreuses obligations administratives.

RENDEZ-VOUS

Depuis 4 générations, notre entreprise familiale vous informe, vous conseille et vous aide à traverser cette période difficile. Nous abordons ensemble de façon discrète et sereine tous vos questionnements concernant les obsèques, sur rendez-vous à votre domicile ou en nos bureaux.

Nos prestations ne sont pas liées à notre région. Nous sommes au service des familles peu importe leur lieu de domicile ou celui du décès.

TRANSPORT

Chaque décès engendre un transport. Nous utilisons un véhicule approprié type Mercedes Vito pour les transferts du domicile, home, hôpital vers le funérarium. Pour le transport lors de la cérémonie un corbillard est de rigueur. Nous nous chargeons également d’obtenir le permis de transport de l’administration communale concernée.

FUNÉRARIUMS

Nos funérariums offrent la possibilité à la famille de rendre hommage à leur défunt sereinement et dans le calme. Nos deux funérariums se situent à Strombeek-Bever et à Wemmel.

IMPRIMÉS

Nous nous chargeons également de l’impression de vos imprimés de deuil. Nous disposons d’une imprimerie moderne où vos lettres de faire-part, cartes de remerciement et photos peuvent être imprimés professionnellement dans un court délai.

Nous proposons:

 • un large assortiment de lettres de faire-part, cartes de deuil et images-souvenir
 • la rédaction des faire-part ensemble avec la famille
 • une épreuve avant l’impression définitive
 • un délai rapide
 • la fourniture de timbres-poste de deuil
 • l’impression des invitations pour la collation
 • l’agrandissement et l’encadrement de photo à placer sur le cercueil pendant la cérémonie

Le choix d’un beau texte pour le faire-part et la carte souvenir n’est pas chose facile, aussi nous vous remettrons un livret contenant une collection de textes afin de vous aider à faire votre choix.

CONTRAT-OBSÈQUES

Quand et pourquoi souscrire un contrat-obsèques?

Il y a beaucoup de choses à décider lors d’un décès. On vous pose des questions d’orde pratique et financier auxquelles il n’est pas toujours simple de répondre.

 • Lorqu’il n’y a plus de famille pour faire ces choix
 • Parce que vous voulez décharger vos proches financièrement
 • Parce que vous voulez déterminer vous-même le déroulement de vos obsèques
Règlement anticipé à l’aide d’un contrat-obsèques
 • Nous notons toutes vos volontés concernant vos funérailles afin d’évaluer au plus juste le montant à bloquer sur un compte épargne-obsèques.
 • Nous ouvrons pour vous ce compte (auprès de la banque Belfius à Strombeek) sur lequel vous versez la somme convenue lors de notre entretien.
 • Ce compte est exclusivement destiné à payer vos funérailles et reste à tout moment votre propriété.
 • Lors du décès, nous présentons notre facture ainsi qu’un extrait d’acte de décès à la banque et celle-ci effectue le paiement. Si il reste de l’argent sur le compte, il revient aux héritiers.
 • Si le solde du compte n’est pas suffisant, il revient également aux héritiers de payer la différence.
 • Vous pouvez à tout moment faire revoir votre contrat ou même l’annuler moyennant une indemnité de 10% du montant bloqué.

Pour plus d’informations ou un rendez-vous, vous pouvez toujours nous contacter sans engagement.

MONUMENTS FUNÉRAIRES

Avec plus de 35 ans d’expérience dans l’art funéraire nous vous conseillons lors du choix de votre sépulture. Nous disposons d’un grand choix de granit, d’une gamme étendue de modèles standards ou personnalisés, d’un large choix de lettrage et de gravure ainsi que d’accessoires (vase, photo, plaques commémoratives etc…).