Willems | Uitvaartzorg | Funérailles

Veel gestelde vragen

De grootste vraagtekens komen niet achter onze vragen maar achter onze zekerheden
Hoeveel kost een uitvaart ?

Wat is duurder, cremeren of begraven ?

Welke instantie's moet ik verwittigen na een overlijden en wat heb ik hiervoor nodig ?

Kan ik in een andere gemeente begraven worden ?

Mag ik de as van mijn dierbare thuis bewaren ?

Kan ik de as van mijn dierbare in mijn eigen tuin begraven/uitstrooiien ?

Wat is het verschil tussen een mortuarium en een funerarium ?

Wat is een columbarium ?

Wat is een urnenveld ?

Wat is een concessie ?

Wat is een wilsbeschikking ?

Hoeveel dagen klein verlet kan ik opnemen ?

Hoe zorg ik ervoor dat ik mensen kan uitnodigen voor de koffietafel ?

______________________________________________________________________
 

Hoeveel kost een uitvaart ?

Het is erg moeilijk om de kosten van een uitvaart in te schatten zonder dat ze concreet werd besproken.Verschillende aspecten beinvloeden de uiteindelijke prijs. Enkele van deze variabelen zijn: de opbaring, de overbrenging, de kerkdienst, begrafenis of crematie, de gemeente van overlijden, drukwerk, bloemen, de kist, de rouwmaaltijd, de advertenties, enz…  Wij informeren u graag over de mogelijkheden en kunnen u vervolgens een raming geven op basis van uw keuzes, deze bepalen de uiteindelijke uitvaartkost.


Wat is duurder, cremeren of begraven ?

Het is een algemene misvatting dat een crematie altijd goedkoper is dan een begrafenis.
Cremeren kan wel degelijk duurder uitvallen dan begraven omdat er administratieve en logistieke kosten bijkomen.


Welke instantie's moet ik verwittigen na een overlijden ?

1. Financiële diensten

 1. Bank of spaarkas waar de overledene een rekening had (met een uittreksel van overlijden)
 2. Verzekering (bij overlijden door ongeval of werkongeval of indien de overledene een levensverzekering afgesloten had of bij een hypothecaire lening indien deze gekoppeld was aan een schuldsaldoverzekering).
 3. Diensten die de kindervergoeding uitkeerden (om wezentoeslag te bekomen).
 4. Werkgever.
 5. Ziekenfonds (voor eventuele uitkering als tegemoetkoming in de begrafeniskosten; afgetekende factuur begrafeniskosten dient voorgelegd, uittreksel uit overlijdensakte en sis-kaart).
 6. Vakbond
 7. Indien de overledene nog afbetalingen lopen had, deze firma'sverwittigen.
 8. Pensioenen:
  • gebeurde de uitbetaling door de Rijksdienst voor Rust- en Overlevingspensioenen, dan wordt deze dienst verwittigd door de bevolkingsdienst van de woonplaats van de overledene.
  • betreft het een staatspensioen, best zelf even contact nemen met: "Ministerie van Financien, Bestuur der Pensioenen, Kruidtuinlaan 50, bus 31, 1010 Brussel. Weduwen van staatsambtenaren of gepensioneerde staatsambtenaren moeten daar eveneens de aanvraag voor het weduwenpensioen doen.
  • Het Ministerie van Financien heeft ook spreekdagen ingericht in het gebouw van het Ministerie van Financien, Frankrijklei 71-73, 2000 Antwerpen (tel. 234.08.20), waar men voor deze problemen en aanvragen terecht kan elke maandag en donderdag van 10 tot 12 uur en van 14 tot 16 uur. Hier kunnen de nabestaanden ook inlichtingen bekomen over het eventueel bekomen van een begrafenisvergoeding;
  • was de overledene nog werknemer of zelfstandige, dan moet de weduwe zich aanmelden op de sociale dienst van de woonplaats.
 9. Oorlogsvergoedingen (Frontstrepen, Vuurkruisen, ...) de plaatselijke afdeling verwittigen.
 10. Renten (ouderdomsrechten, Nationale Kas voor Oorlogspensioenen, Nationaal Werk voor Oorlogsinvaliden, Nationaal Werk voor Oorlogsslachtoffers, arbeidsongeval, beroepsziekte, mindervaliden): zelf te verwittigen.
 11. Notaris (met uittreksel van overlijden)

2. Andere diensten

 1. Gas-, water-, electriciteits-, telefoonmaatschappij (opheffing of overdracht).
 2. Radio- en/of T.V.-distributiemaatschappi jen (kabelnetten).
 3. Verhuurmaatschappij (opheffing of overdracht).
 4. Auto, motor:
  • indien een wagen behouden blijft en overgeschreven moet worden:
  • Ministerie van Verkeerswezen, Dienst voor het Wegverkeer (eventueel via de verzekeringsmaatschappij);
  • indien de wagen niet behouden blijft: binnen de twee maanden de nummerplaat terugzenden naar het Ministerie van Verkeerswezen (zie hierboven).
 5. Auto- en motorverzekeringen plus alle andere mogelijke verzekeringen (opheffing of overdracht).

3. Administraties

 1. Indien er nog minderjarige kinderen zijn wordt, door de Burgerlijke Stand van de overlijdensplaats, het desbetreffende Vredegerecht verwittigd. Naderhand zal er van de Vrederechter een uitnodiging volgen om de voogdij te regelen.
 2. Zelfstandigen: - Handelsrechtbank - Directe Belastingen; - Diensten van de B.T.W.
 3. Aangifte van de nalatenschap moet gebeuren, binnen de 5 maanden na het overlijden, bij het Kantoor van Registratie en Domeinen van de laatste woonplaats van de overledene (formulier te bekomen op het kantoor van Registratie en Domeinen).
 4. Om geld vrij te krijgen van de bank- of spaarrekening van de overledene heeft men een erfrechtverklaring nodig. Deze kan men bekomen:
  • nalatenschap tot max. 745 Euro : bij het gemeentebestuur, mits voorlegging van trouwboekjes);
  • boven de 745 Euro : bij het Vredegerecht.

   Ook een notaris kan deze zaken regelen; vooral bij grote sommen is dit misschien aangewezen, doch de onkosten zullen hoger liggen.
 5. Bij het overlijden van echtgenoot/echtgenote moet de weduwe/ weduwnaar zijn/haar identiteitskaart laten wijzigen op de bevolkingsdienst van de woonplaats. Indien in het bezit van een "Europese" identiteitskaart, moet men enkel het zelfklevende etiket op de achterzijde laten vervangen.

Voor verdere inlichtingen en het bezorgen van de overlijdensakten, kopies van uw factuur en aanwezigheidsbewijzen, staan wij steeds kosteloos tot uw dienst.


Kan ik in een andere gemeente begraven worden ?

Het gebeurt steeds vaker dat mensen begraven worden in een andere gemeente dan deze waar ze gedomicilieerd zijn. Dat mag. De meeste gemeenten en steden rekenen echter een extra taks
aan voor niet-inwoners. Afhankelijk van de reden van verhuis naar een andere gemeente valt deze taks soms weg.


Mag ik de as van mijn dierbare thuis bewaren ?

Ja, dit is mogelijk, u dient dan een eigenhandig geschreven aanvraag voor te leggen.
Lees hierover meer bij de rubriek crematies.


Kan ik de as van mijn dierbare in mijn eigen tuin begraven/uitstrooiien ?

Ja, indien de tuin uw eigendom is (indien niet dan moet u een schriftelijk toestemming bekomen van de eigenaar).
 

Wat is het verschil tussen een mortuarium en een funerarium ?

Beide zijn bedoeld om uw dierbare in een koele plaats te bewaren tot de uitvaartceremonie.
Een mortuarium is openbaar en is meestal gelinkt aan een gemeente of een ziekenhuis,
terwijl een funerarium privaat is en dus persoonlijker.


Wat is een columbarium ?

Een columbarium is een nis op de begraafplaats waar de asurne bewaard kan worden.
Meestal in een muur of een kolom, afhankelijk van de infrastructuur van de betrokken begraafplaats.
Kan soms voor meerdere personen worden aangekocht.
 

Wat is een urnenveld ?

Is hetzelfde principe als een columbarium met dat verschil dat deze zich in de grond bevinden en iets individueler zijn. Kan soms voor meerdere personen worden aangekocht.


Wat is een concessie ?

Is een aangekocht perceel grond op de begraafplaats, dienstdoende voor de begrafenis of bijplaatsing van urne voor één of meerdere personen en dit voor een langere periode (afhankelijk van de reglementering van de gemeente)


Wat is een wilsbeschikking ?

Dit is een document opgesteld door de gemeente van woonst waarin uw laatste wil wordt geregistreerd.
Deze wilsbeschikking dient bij elk overlijden door de begrafenisondernemer te worden aangevraagd.
Men is bijgevolg ook verplicht zich te houden aan deze laatste wilsbepaling.


Hoeveel dagen klein verlet kan ik opnemen ?

Verwantschap 1ste graad

echtgenoten, samenwonenden, kinderen en ouders hebben recht op 3 dagen
(tussen de periode van overlijden en de dag van de begrafenis)


Verwantschap 2de graad

kleinkinderen, achterkleinkinderen, broers, zussen, schoonbr, schoonz, grootouders:
                             
inwonend bij de overledene: 2 dagen
(tussen de periode van overlijden en de dag van de begrafenis)

niet-inwonend: 1 dag
(dag van de begrafenis)


Hoe zorg ik ervoor dat ik mensen kan uitnodigen voor de koffietafel ?

Dit gebeurt meestal via een uitnodiging opgestuurd tesamen met de rouwbrief , onder de vorm van een vignet of kaart. Beschikbaar bij de begrafenisondernemer.
 

NL | FR